Trung tâm EPIC-STI

Dịch tễ học và Phòng ngừa Trung tâm liên ngành về các bệnh lây truyền qua đường tình dục (EPIC-STI)

Giáo sư, Trường Y Harvard, Nhà lãnh đạo Dự án # 1
Gửi email cho Tiến sĩ Starnbach

 

Bryce Chackerian, Tiến sĩGiáo sư, UNM HSC, Trưởng dự án # 2
Gửi email cho Tiến sĩ Chackerian
Thư: BRF 323
Điện thoại: (505) 272-0269

 

Alberta Kong, MDPhó giáo sư, UNM HSC, Trưởng dự án số 3
Gửi email cho Tiến sĩ Kong
Thư: MSC10 5590
Điện thoại: (505) 272-5152

 

Cosette Wheeler, Tiến sĩGiáo sư của Regent, UNM HSC,
Giám đốc EPIC-STI, Trưởng dự án số 4,
Lõi quản trị viên lãnh đạo,
Lõi thống kê sinh học và tin sinh học đồng lãnh đạo
Gửi email cho Tiến sĩ Wheeler
Thư: BRF 123