Phòng nghiên cứu lâm sàng

Văn phòng Nghiên cứu Lâm sàng hỗ trợ các nỗ lực nghiên cứu lâm sàng rộng lớn của Trung tâm Ung thư UNM. Những nỗ lực này trải dài trên nhiều lĩnh vực khác nhau, các tổ chức, nhóm nghiên cứu, các chương trình cộng đồng và tất cả các quận ở New Mexico.

Carolyn Muller, MD, FACOG

Carolyn Muller, MD, FACOG

Phó Giám đốc
Nghiên cứu lâm sàng

Cheryl Sampson

Cheryl Sampson

Giám đốc hành chính
Văn phòng Thử nghiệm Lâm sàng

Sứ mệnh CRO

Văn phòng Nghiên cứu Lâm sàng thiết kế, xây dựng và điều phối danh mục nghiên cứu lâm sàng của Trung tâm Ung thư UNM.

CRO:

  • ưu tiên các thử nghiệm lâm sàng bằng cách làm việc với các Nhóm Công tác Lâm sàng của Trung tâm Ung thư UNM;
  • quản lý các thử nghiệm lâm sàng ung thư thông qua Hệ thống Giám sát và Đánh giá Giao thức và các nhóm Quản lý Dữ liệu và Giao thức Lâm sàng;
  • thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng bằng cách đóng vai trò là trung tâm của tiểu bang và làm việc thông qua Liên minh Chăm sóc Ung thư New Mexico, một mạng lưới toàn tiểu bang cung cấp quyền truy cập vào các thử nghiệm lâm sàng gần nhà cho tất cả người dân New Mexico; và
  • thu hút cộng đồng của New Mexico thông qua Nhóm Nghiên cứu Khoa học Dân số để giải quyết sự chênh lệch trong khả năng tiếp cận các thử nghiệm lâm sàng ung thư.