Hợp pháp

Bản quyền

Bản quyền © Trung tâm Ung thư Toàn diện của Đại học New Mexico. Đã đăng ký Bản quyền.
Bạn có thể sử dụng thông tin trong và tải xuống các tệp pdf từ trang web của Trung tâm Ung thư Toàn diện UNM chỉ cho mục đích phi thương mại, cá nhân hoặc giáo dục, miễn là bạn (i) không sửa đổi thông tin đó và (ii) bao gồm bản quyền thông báo - © Trung tâm Ung thư Toàn diện UNM - trên tất cả các bản sao như vậy. Hình ảnh và đồ họa có thể không được tải xuống hoặc sử dụng lại. Thông tin từ Viện Ung thư Quốc gia (NCI), phải quy bản quyền cho NCI.

Từ chối trách nhiệm

Trừ khi có ghi chú khác, thông tin được cung cấp bởi máy chủ http này không đại diện cho các tuyên bố hoặc quan điểm chính thức của Đại học New Mexico.