Tìm chúng tôi / Liên hệ với chúng tôi

Thông tin khẩn cấp

GỌI 911 nếu bạn đang đối phó với một trường hợp khẩn cấp y tế. Đối với các loại trường hợp khẩn cấp khác, vui lòng sử dụng liên kết.

Cuộc gọi không khẩn cấp

Phòng khám bệnh: 505-272-4946
Số điện thoại miễn phí trên toàn tiểu bang New Mexico: 1-800-432-6806
Yêu cầu nạp tiền theo toa: 505-925-0290
Xem "Liên hệ" dưới đây để biết thêm thông tin, bao gồm hỗ trợ ngoài giờ làm việc.