Các Chương trình Sức khỏe Hành vi của Người Mỹ bản địa

Các cộng đồng người Mỹ bản địa có nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần độc đáo. Chương trình Sức khỏe Hành vi Người Mỹ bản địa của UNM Health System hoạt động để cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe hành vi chất lượng, phù hợp với văn hóa ở New Mexico.

Chăm sóc sức khỏe tâm thần dành riêng cho người Mỹ bản địa

UNM Health System tham vấn với các cộng đồng người Mỹ bản địa và các cơ quan địa phương để phát triển các hệ thống sức khỏe hành vi.

Chương trình cung cấp cơ hội cho các quan hệ đối tác và dịch vụ tham vấn, đào tạo và đánh giá. 
Chúng tôi cũng hợp tác với các cộng đồng Bản địa về các dự án địa phương và các sáng kiến ​​tài trợ trong tương lai, trong số các dự án khác.

UNM Health System cung cấp những điều sau đây cho các nhà lãnh đạo cộng đồng và bác sĩ:

  • Hỗ trợ kỹ thuật cho các hệ thống sức khỏe hành vi và các đối tác đào tạo.
  • Giúp giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần đồng thời xảy ra và lạm dụng chất kích thích.
  • Hợp tác lâm sàng thông qua chăm sóc sức khỏe từ xa, gặp mặt trực tiếp và với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của Dịch vụ Y tế Ấn Độ.
  • Các sáng kiến ​​đào tạo và giáo dục cho các bên liên quan đến sức khỏe hành vi.

Kết nối với chúng tôi

Tìm hiểu thêm về các chương trình và dịch vụ của chúng tôi. Gọi cho chúng tôi theo số 505-272-6283.