Đối với nhân viên | Hệ thống Y tế UNM | Albuquerque, New Mexico Dịch

Dành cho nhân viên

Nếu bạn làm việc tại một cơ sở Y tế của UNM, hãy tận dụng các nguồn trực tuyến để giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn:

Mạng nội bộ của trường

Kết nối, giao tiếp, cộng tác