Dịch vụ Hỗ trợ Cộng đồng Toàn diện

Dịch vụ Hỗ trợ Cộng đồng Toàn diện (CCSS) là một mô hình tự nguyện dựa vào phục hồi, lấy khách hàng làm trung tâm dựa trên niềm tin rằng mọi người có thể và có thể phục hồi sau bệnh tâm thần. Nhân viên Hỗ trợ Cộng đồng hợp tác với khách hàng để hỗ trợ họ đạt được các mục tiêu cá nhân là sống độc lập và đầy đủ nhất có thể.

Nhân viên kết nối khách hàng với các nguồn lực khác nhau trong cộng đồng để giúp họ tiếp cận các phúc lợi và học các kỹ năng mới. Phương pháp tiếp cận nhóm cho phép cung cấp các dịch vụ để giúp khách hàng về nhiều khía cạnh trong cuộc sống của họ, không chỉ bệnh tâm thần của họ.

Các dịch vụ và giới thiệu này có thể bao gồm:

  • Điều trị tâm thần
  • Điều trị lạm dụng chất gây nghiện
  • Chăm sóc y tế
  • Tài nguyên giáo dục và công việc
  • Các nguồn lực của cộng đồng, tiểu bang và liên bang khi thích hợp

Hỗ trợ và Hiểu về Chăm sóc Sức khỏe Tâm thần

Nhân viên Hỗ trợ Cộng đồng CCSS của chúng tôi tìm cách thu hút các cá nhân có vấn đề về sức khỏe tâm thần và / hoặc sử dụng chất kích thích thông qua vô số chiến lược phục hồi, bao gồm:

  • Đối phó với những khó khăn về tinh thần hoặc cảm xúc
  • Tiếp cận và duy trì các dịch vụ xã hội và chăm sóc sức khỏe
  • Phát triển kỹ năng sống độc lập và hệ thống hỗ trợ xã hội
  • Bệnh nhân hoặc khách hàng của bạn có thể nhận được sự giúp đỡ trong việc phục hồi và theo đuổi các mục tiêu cá nhân, xã hội, giáo dục và nghề nghiệp của họ.