Hội thảo & Lớp học tại Trung tâm UNM về Cuộc sống

Để biết thông tin về hội thảo và lớp học, hãy liên hệ với chúng tôi 505-925-7467 hoặc gửi email cho chúng tôi tại centerforlife@unmmg.org.

Bạn cũng có thể tìm thấy thông tin mới nhất về các hoạt động tại Trung tâm Cuộc sống trên Trang Facebook của Trung tâm UNM về Cuộc sống.