Dịch vụ thông dịch viên ngôn ngữ

Các dịch vụ thông dịch viên miễn phí của UNM Health luôn sẵn sàng phục vụ 24/7. Chúng tôi hỗ trợ bệnh nhân và gia đình thông thạo tiếng Anh hạn chế (LEP) theo ba phương thức: gặp trực tiếp, qua điện thoại và qua video.

UNMH có hợp đồng với thông dịch viên của nhà cung cấp bên ngoài, những người cung cấp dịch vụ ngôn ngữ bằng hơn 200 ngôn ngữ, bao gồm:

 • Ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ (ASL)
 • Tiếng Ả Rập (có giới hạn):إذ ك ا ا ا ا ا للاتصال بمترجم, اتصل بأي ممثل طبي.
 • Trung Quốc: 如果 您 , 或是 您 正在 協助 的 對象 , 有 關於 [插入 SBM 項目 的 名稱 UNM Health System] 方面 的 問題 , 您 有 權利 免費 您 的 母語 得到 幫助 和 訊息。 若 需要任何 醫療 照護 團隊 成員。
 • Pháp: Si vous, ou quelqu'un que vous êtes en train d'aider, a des question à propos de UNM Health System, vous avez le droit d'obtenir de l'aide et l'information dans votre langue à aucun coût. Pour parler à un interprète, adressez-vous à l'un des membres du staff médical.
 • Đức: Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zum UNM Health System haben, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, wenden Sie sich bitte an einen Mitarbeiter der Einrichtung.
 • Tiếng Hindi: यदि आप या आप जिस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, उसके पास UNM हेल्थ सिस्टम के बारे में प्रश्न हैं, तो आप अपनी भाषा में मुफ्त सहायता और जानकारी प्राप्त करने के हकदार हैं एक अनुवादक से संपर्क करने के लिए, किसी भी चिकित्सा प्रतिनिधि से संपर्क करें।
 • Người Ý: Se tu o Qualcuno che stai aiutando avete domande su UNM Health System, hai il diritto di ottenere aiuto e Informazioni nella tua lingua gratuitamente. Per parlare con unprette, rivolgiti a un membro del personalenitiario.
 • Tiếng Nhật: ご 本人 様, ま た は お 客 様 の 身 の 回 り の 方 で も, Health System UNM に つ い て ご 質問 が ご ざ い ま し た ら, ご 希望 の 言語 で サ ポ ー ト を 受 け た り, 情報 を 入手 し た り す る こ と が で き ま す. 料 金 は か か り ま せ ん. 通 訳サ ー ビ ス の ご 利用 は 、 お 近 く の 医療 チ ー ム メ ン バ ー に 尋 尋 ね さ い
 • Hàn Quốc: 귀하 또는 귀하 가 돕고 있는 사람 이 UNM 건강 시스템 에 관해 질문 이 있는 경우, 귀하 는 귀하 의 언어 로 무료 도움 과 를 받을 자격 자격 이. 번역가 에게 연락 하려면 의료 담당자 에게 문의 하십시오.
 • Tiếng Farsi: گ گ گ ک ه ه م ی م م م م م برای تماس با یک مترجم , با هر نماینده پزشکی تماس بگیرید.
 • Nga: Если у вас или лица, которому вы помогаете, имеются вопросы по поводу UNM Hệ thống Y tế, то вы имеете право на бесплатное получение помощи и информации на вашем языке. Чтобы связаться с переводчиком, обратитесь к любому представителю медперсонала.
 • Tây Ban Nha: Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas acerca de UNM Health System tiene derecho a obtener ayuda e Información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, pídalo a cualquier miembro del personal de la clínica.
 • Tag Tag: Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, có thể được coi là katanungan tungkol trong Hệ thống Y tế UNM, có thể karapatan ka na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, humingi ng impormasyon sa sinumang miyembro ng koponan sa pangangalaga sa kalusugan.
 • Thái: หาก คุณ หรือ คน ที่ คุณ กำลัง ช่วยเหลือ มี คำถาม เกี่ยว กับ ระบบ สุขภาพ ของ UNM คุณ มี สิทธิ์ ได้ รับ ช่วยเหลือ และ ข้อมูล ใน ใน คุณ ฟรี หาก ต้องการ ติดต่อ ระบบ หาก ต้องการ ติดต่อ ตัวแทน ทางการ
 • Tiếng Việt: Nếu quý vị, hay người mà quý vị giúp đỡ, có câu hỏi về Hệ thống Y tế UNM, quý vị sẽ có quyền được giúp đỡ và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. To say đàm với các thành viên dịch vụ, hãy nhờ bất cứ nhân viên nào của bệnh viện.

Dịch vụ Y tế Người Mỹ bản địa (NAHS)

NAHS cung cấp các nguồn lực chăm sóc sức khỏe cho các cộng đồng người Mỹ bản địa.