Các cuộc họp của Ban cố vấn Bệnh viện Carrie Tingley

Ban Cố vấn CTH bao gồm tối đa chín thành viên, ít nhất ba trong số họ là cha mẹ của trẻ em khuyết tật và / hoặc các nhu cầu chăm sóc sức khỏe mãn tính đặc biệt và ít nhất hai trong số họ là các chuyên gia y tế.  Một thành viên đương nhiệm sẽ là thành viên của Nhiếp chính và một thành viên sẽ là thành viên của Hội đồng quản trị Quỹ Bệnh viện UNM Carrie Tingley do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. 

Ban cố vấn được ủy quyền tự điều hành theo các Quy chế hợp lý được Ban cố vấn thông qua và được UNMH BOT và các Cơ quan quản lý chấp thuận và sẽ có mọi quyền hạn cần thiết một cách hợp lý để thực hiện các trách nhiệm rõ ràng của mình. 

Thông báo, Truyền thuyết & Biên bản