Đa dạng, Công bằng & Hòa nhập

Tại Bệnh viện Đại học New Mexico (UNMH), Khoa Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) của chúng tôi là cốt lõi xác định chúng tôi là ai và mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi tin rằng việc đón nhận sự đa dạng không chỉ làm phong phú thêm cộng đồng bệnh viện của chúng tôi mà còn nâng cao chất lượng chăm sóc mà chúng tôi cung cấp cho bệnh nhân của mình. Cam kết của chúng tôi về sự công bằng đảm bảo rằng mọi bệnh nhân, bất kể xuất thân, đều có quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân ái và có hiểu biết về văn hóa. Chúng tôi cố gắng tạo ra một môi trường hòa nhập nơi tất cả nhân viên và bệnh nhân đều cảm thấy có giá trị, được thấu hiểu và tôn trọng.  

Thông qua giáo dục liên tục, đối thoại cởi mở, chính sách và sự tham gia của cộng đồng, chúng tôi mong muốn phá bỏ các rào cản và thúc đẩy một môi trường chăm sóc sức khỏe nơi mọi người đều có thể phát triển. UNMH DEI tận tâm biến Bệnh viện UNM thành nơi tôn vinh sự đa dạng, đạt được sự công bằng và hòa nhập là một phong cách sống. Cùng nhau, chúng ta đang xây dựng một tương lai lành mạnh hơn, toàn diện hơn cho tất cả mọi người.  

Văn phòng Bệnh viện UNM của DEI hợp tác với các thành viên và lãnh đạo cộng đồng để: 

  • Xác định và giải quyết sự chênh lệch về chăm sóc bệnh nhân trong các bệnh viện và phòng khám của chúng tôi 
  • Cung cấp thông tin sức khỏe cho mọi bệnh nhân bất kể trình độ học vấn, kinh nghiệm, ngôn ngữ ưa thích hoặc trình độ kỹ năng 
  • Cung cấp một môi trường an toàn, hòa nhập và chăm sóc cho tất cả bệnh nhân, du khách và nhân viên 
  • Phục vụ với tư cách là nhà tư vấn và người ủng hộ 
  • Thu thập và phân tích dữ liệu để lập kế hoạch hành động 
  • Đào tạo các nhóm và tổ chức về sự đa dạng và nhận thức văn hóa 

Chiến dịch Quyền để cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao cho cộng đồng LGBTQ+. Bệnh viện UNM là bệnh viện đầu tiên ở New Mexico nhận được danh hiệu này. Thông qua nhóm nguồn lực nhân viên của chúng tôi, Cộng tác LGBTQ, chúng tôi tập trung vào sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên, bệnh nhân, gia đình, bạn bè và đồng minh. 

UNMH DEI được tạo thành từ các phòng ban sau:  Kiến thức về sức khỏe, Dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ, Cộng Đồng, DEI Education (hợp tác với Phát triển Tổ chức & Chuyên nghiệp), Dịch vụ y tế người Mỹ bản địa. 

tổ chức dịch vụ unmh dei

Hiểu Biết Quyền Hành Quý Vị

Tải xuống hướng dẫn của UNM Health về quyền và trách nhiệm của bệnh nhân.