Lợi ích cộng đồng | Sức khỏe | Hệ thống Y tế UNM | Albuquerque, New Mexico Dịch

Sự tham gia của cộng đồng bệnh viện UNM

Bộ phận Tương tác với Cộng đồng của Bệnh viện UNM (UNMH CE) đóng góp vào phúc lợi chung của các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ để đạt được những kết quả và tác động tích cực đến sức khỏe thông qua sự tham gia của cộng đồng.

Sứ mệnh của UNMH CE là thúc đẩy cam kết của UNMH trở thành đơn vị đi đầu trong lĩnh vực chăm sóc bệnh nhân, giáo dục và nghiên cứu thông qua các thực hành tham gia cộng đồng. Bộ phận Gắn kết cộng đồng trực thuộc Văn phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập. 

Nhóm Gắn kết cộng đồng đang làm việc để xây dựng quan hệ đối tác và cơ hội tiếp cận cộng đồng. Bệnh viện thúc đẩy một số quan hệ đối tác cộng đồng, nếu bạn quan tâm đến việc hợp tác với chúng tôi hoặc để kết nối với nhóm của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ UNMHCE@salud.unm.edu