Lợi ích cộng đồng | Sức khỏe | Hệ thống Y tế UNM | Albuquerque, New Mexico

Sự tham gia của cộng đồng bệnh viện UNM

Bộ phận Tương tác với Cộng đồng của Bệnh viện UNM (UNMH CE) đóng góp vào phúc lợi chung của các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ để đạt được những kết quả và tác động tích cực đến sức khỏe thông qua sự tham gia của cộng đồng.

Sứ mệnh của UNMH CE là thúc đẩy cam kết của UNMH trở thành đơn vị đi đầu trong lĩnh vực chăm sóc bệnh nhân, giáo dục và nghiên cứu thông qua các thực hành tham gia cộng đồng. Bộ phận Gắn kết cộng đồng trực thuộc Văn phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập. 

Nhóm Gắn kết cộng đồng đang làm việc để xây dựng quan hệ đối tác và cơ hội tiếp cận cộng đồng. Bệnh viện thúc đẩy một số quan hệ đối tác cộng đồng, nếu bạn quan tâm đến việc hợp tác với chúng tôi hoặc để kết nối với nhóm của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ UNMHCE@salud.unm.edu


Tổ chức của bạn có muốn nhóm Gắn kết Cộng đồng của Bệnh viện UNM tham dự sự kiện hoặc chương trình cộng đồng tiếp theo của bạn không?


Để giúp chúng tôi hiểu yêu cầu của bạn, vui lòng nhấn vào đây để hoàn thành mẫu đơn để xem xét.

Vui lòng gửi đề xuất của bạn ít nhất 60 ngày trước sự kiện để được xem xét. Biểu mẫu điện tử này phải được gửi để xem xét yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay khi chúng tôi xem xét đơn đăng ký của bạn.

UNM Health không hỗ trợ các tổ chức phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính, nhận dạng và/hoặc biểu hiện giới tính, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác hoặc khuyết tật.