Gây quỹ & Sự kiện

Cửa hàng để hiển thị hỗ trợ của bạn! Mỗi năm, Bệnh viện nhi đồng UNM hợp tác với các nhà bán lẻ địa phương để gây quỹ cần thiết. Đó là đôi bên cùng có lợi: Nền kinh tế địa phương của chúng tôi phát triển và trẻ em New Mexico được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc nhi khoa tốt nhất ở Tây Nam.