Chương trình Nghiên cứu UNMCCC | Trung tâm Ung thư Toàn diện UNM

Chương trình nghiên cứu

Nhóm hơn 102 nhà nghiên cứu của Trung tâm Ung thư UNM đang đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phát triển các loại thuốc ung thư mới, giải trình tự bộ gen, ngăn ngừa ung thư và tín hiệu tế bào.

Được hỗ trợ bởi Quỹ Hỗ trợ Trung tâm Ung thư của chúng tôi (P30CA118100), các nhà khoa học của chúng tôi được nhóm lại thành ba chương trình nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia (NCI)